Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Khảo sát các động từ tình thái trong Tiếng Việt

Khảo sát cấu trúc - ngữ nghĩa của hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt

Phương vị từ tiếng Hán hiện đại và những biểu hiện từ vựng, ngữ pháp tương đương trong tiếng Việt

Khảo sát hành vi rào đón trong giao tiếp tiếng Việt

Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hoá Mường Hoà Bình

Hình ảnh

Nghiên cứu du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tỉnh Lâm Đồng

Hình ảnh

Phát triển du lịch văn hóa ở Lạng Sơn

Hình ảnh

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Phú Thọ

Hình ảnh

Chủ quyền quốc gia đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Hình ảnh
Nghiên cứu về cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của công tác quản lý đối với các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển của Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động này và kinh nghiệm quản lý đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của một số nước trên thế giới. Đưa ra kiến nghị và các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51119

Xác lập chủ quyền quốc gia về thềm lục địa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Hình ảnh
Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về thềm lục địa; các quy định của pháp luật quốc tế mà chủ yếu là Công ước 1982 về việc xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa; vấn đề phân định thềm lục địa giữa các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện. Bên cạnh đó, đề tài cũng phân tích thực tiễn phân định và xác định ranh giới ngoài thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước liên quan; cũng như phân tích các thủ tục, giai đoạn để trình báo cáo về ranh giới ngoài thềm lục địa cho Liên Hợp Quốc. Đề tài cũng sẽ đề ra những phương hướng, giải pháp cho việc tiếp tục xác định ranh giới ngoài của Việt Nam trong tương lai. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51094

Cơ chế bảo vệ và thúc đầy nhân quyền khu vực ASEAN: thực trạng, viễn cảnh và tác động của nó đến Việt Nam : Luận văn ThS. Luật

Hình ảnh
Phân tích bối cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của cơ chế nhân quyền khu vực ASEAN, những cấu thành chủ yếu, đặc trưng, điểm mạnh, điểm yếu và triển vọng phát triển của cơ chế này trong những năm tới. Phân tích tác động của cơ chế nhân quyền ASEAN với Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50103

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 5 05 12

Hình ảnh
Những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển. Các uy định của pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển quốc tế như : Hợp đồng vận chuyển hàng hoá theo chứng từ, Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng tàu chuyến.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50612

Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia

Hình ảnh
Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi,...
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608

Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ (1969-1975):

Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam với CuBa (1960-1975):

Vai trò bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự của Viện kiểm sát nhân dân - qua thực tiễn TP Hải Phòng

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho phát triển bền vững nông - lâm nghiệp và du lịch

Nghiên cứu sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại để cải tạo đất xám bạc màu ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu vai trò và khả năng xây dựng vành đai xanh theo quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội

Áp dụng kiểm toán chất thải tại phân xưởng nhuộm Công ty Dệt may Trung Thu, Thành phố Hà Nội

Cuộc tổng di chuyển trong hai năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1947)

Phong trào yêu nước của người Công giáo Việt Nam ở Sài Gòn dưới chế độ Nguyễn Văn Thiệu (1967-1975)

Đảng Cần Lao Nhân vị với vấn đề tôn giáo trong đời sống chính trị miền Nam (1955-1963)

Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ (1969-1975)

Tổ chức, hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 1976-2002

Hoạt động kinh tế của giai cấp tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX qua dòng báo chí kinh tế Hà Nội

Tài liệu lưu trữ ở trung tâm lưu trữ quốc gia III - nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử Việt Nam hiện đại

Phản biện xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Văn bia Sài Gòn : Đôi điều cần biết

Phát triển không gian kinh tế biển Việt Nam: Quan điểm và vận dụng dưới góc nhìn địa lý học

Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống văn bản hành chính Việt Nam qua tài liệu lưu trữ

Xu hướng chính trị - xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX- nhìn từ cuộc tiếp xúc Việt Nam với nước ngoài

Chống lạm phát bây giờ vẫn là ưu tiên số một của Việt Nam

Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ chế thị trường thời kỳ đổi mới

Phố cảng thu xà ở Quảng Ngãi( thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XX) trong tổng thể các phó cảng cổ ở miền trung việt nam

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía bắc trong xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững

Một số đóng góp của Thiên chúa giáo đối với văn hoá Việt Nam (thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX)

Hội chọi trâu bạch lưu ( huyện sông Lô, tỉnh VĨnh Phúc ) với việc phát triển kinh tế và du lịch

Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hoá tôn giáo: Cái bất biến và cái khả biến - trường hợp Việt Nam

Mấy ý kiến về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và nhà nước

Sắc thái văn hoá Thăng Long - Hà Nội qua ngàn năm tiếp xúc và giao lưu kinh tế, văn hoá

Các chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Việt Nam với việc giải quyết vấn đề dân tộc ở Đông Dương trong tiến trình lịch sử giải trừ chủ nghĩa thực dân 1930-1975

Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ Việt Nam

Các tôn giáo bản địa và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa của người Việt Nam bộ

Chế độ thanh tra, giám sát quan lại thời Minh mạng(1820-1840): cơ cấu tổ chức, hoạt động, hiệu quả và những bài học kinh nghiệm

Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945: Nội dung và giải pháp

Các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20955

Nhìn lại chặng đường quan hệ Việt Nam- Cuba( Từ 1960 đến nay)

Sự thiết lập nền ""Tự do dân chủ"" của Mỹ ở miền Nam Việt Nam (1954-1973)

Một vài nét về thị trường tiêu thụ lúa gạo Đông Dương vào giữa hai thế chiến

English compound nouns in a contrastive analysis with the Vietnamese equivalents and some implications for teaching and learning vocabulary in the textbook English for the hotel and tourist industry" = Danh từ ghép tiếng Anh trong sự so sánh đối chiếu với

Mối quan hệ giữa truyền thuyết người Việt và hội lễ về các anh hùng

Nông thôn Việt nam từ truyền thống đến đổi mới qua nghiên cứu làng Yên sở và so sánh với những biến đổi ở Hàn quốc: Phụ lục luận án PTS sử học

Tính thống nhất và sắc thái riêng trong ca dao người Việt ở ba miền Bắc, Trung, Nam

Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới

Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỉ XVII-XVIII

Nghiên cứu so sánh chính sách dân tộc của Trung Quốc và Việt Nam thời hiện đại

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển thủ công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2012

Nghiên cứu sự biến động đất nông nghiệp do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Lồng ghép tiêu chí môi trường vào chương trình phát triển nông thôn mới tại xã Trạch Mỹ Lộc và xã Tam Hiệp huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội

Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn theo hướng tiếp cận cơ chế phát triển sạch (CDM)

Nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (MnO2)

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Bà

Tục ngữ người Việt với việc phản ánh tri thức dân gian về thế giới tự nhiên và các mối quan hệ xã hội

Văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại

Truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới nhìn từ góc độ văn hóa

Tìm hiểu sử thi Chương Han của người Thái ở Việt Nam

Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Từ Nguyên Tĩnh

Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: quan hệ với Singapore

Bản lĩnh Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam (1920-1945)

Chủ trương từng bước đem lại ruộng đất cho nông dân việt nam trong những năm 1945-1953

Cống hiến của những người Nhật "Việt Nam mới" với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954)

Thực trạng và một số giải pháp phát huy giá trị của di tích cách mạng - kháng chiến ở Việt Nam

Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam

Khảo sát những đặc điểm trong cách cấu tạo cốt truyện cổ tích thần kì dân tộc Việt

Ý thức tự do trong phong trào thơ mới

Điển hình hoá trong văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam (giai đoạn 1930 - 1945)

Đặc điểm trường ca Thu Bồn, Nguyễn Khoa Điềm và Thanh Thảo

Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á

Mối quan hệ giữa truyền thuyết Thiên Hộ Dương và lễ hội Gò Tháp

Kinh tế Việt Nam trên đường Hội nhập thế giới

Nhận diện di sản kinh tế thời thuộc địa ở Nam Kỳ

Cần tiếp tục bổ sung, cập nhật, đổi mới trong dạy-học môn Lịch sử Việt Nam đối với ngành Việt Nam học

Thi pháp học hiện đại trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam thế kỷ XX

Việt Nam trong thế giới hôm nay nhìn theo chiều sâu văn minh, văn hiến

Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây

Đào tạo và giảng dạy Việt Nam học ở Việt Nam: Hiện trạng và định hướng phát triển

Tìm hiểu mối quan hệ chính trị- ngoại giao giữa Việt Nam và Mianma từ năm 1975 đến nay

Khảo cứu lại về Hồ Chí Minh

Tổ chức bộ máy chính quyền của thực dân Pháp ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

Định hướng phát triển đào tạo Việt nam học ở Đại học Bắc Kinh

Mối bang giao giữa triều đình Huế với hai phiên vương thủy xá, hỏa xá

Ý thức phản tỉnh - một nét đẹp nhân văn trong thơ thời Trần

Hình ảnh

Những lỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiên cam kết xây dựng một thế giới phù hợp với trẻ em của Việt Nam

Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới

Chế định nghĩa dưỡng trong pháp luật triều Nguyễn, đối sánh với pháp luật Việt Nam đương đại

Chuyển đổi mô hình kết hôn ở nông thôn Việt Nam trước và sau đổi mới: So sánh ba xã thuộc ba vùng đất nước

Quan hệ triều cống Việt Nam- Trung quốc trong lịch sử thời trung đại (938-1884)