Ảnh Hà Nội xưa- một nguồn sử liệu cần được trân trọng

Kết quả hình ảnh cho Hà nội xưa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23094

Nhận xét