Một vài đặc điểm về thủy lợi ở châu thổ Sông Hồng thế kỷ XX( triều Nguyễn) trước thời kỳ thực dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23154

Nhận xét