Nghiên cứu trống đồng Đông Sơn bằng phương pháp xác định đồng vị chì thường

Kết quả hình ảnh cho trống đồng Đông Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23775

Nhận xét